admin

nginx除本域名外限制其他方式访问(ip和其他转发)

admin WEB运维 2019-03-11 1671浏览 0

   nginx配置除本域名外其他无法通过ip访问和通过其他域名转发!

    添加一个server如下设置

      server {
               listen 80 default_server;
               server_name _;
               return 404;
        }
版权声明

本站《作品展示》类文章均为原创,转载必须注明出处,技术分享类文章部分来源于网络,版权归原作者所有,若侵权请留言。

发表评论